Translate

۱۳۹۹ دی ۱, دوشنبه

آلبوم دوم عکسهای زنان صیغه ای ارزان قیمت تهران مراغه ومشهد


این سازمان های آزادی زنان که مرتبا فریادشان از ازادی زن در ایران به هوا بلند است ، شناخت کافی از جامعه اسلامی زنان ایران ندارند وبدون شناخت فریاد میکشند که این جامعه اسلامی زنان گویا در چادر وچاقچور اسیر در خانه هایشان هستند که تنها یک در خانه یا حیات راه به خروج دارد.فعالیت اجتماعی انها در راه فرهنگ وعلم وصنعت منحصر شده به آشپزی ورختشویی و بچه زایی و بچه داری. مگر انها بردگان صیغه ای رژیم جمهوری اسلامی خامنه یی هستند که چنین ظلم وچنان ستمی بر ابها میرود. من بعنوان طرفدار حقوق زنان جامعه ایران نه جامعه اسلامی ایران به آنها نیسترو را با تشر میزنم که مگه شما عین الله نیستید ونمیبینید که زنان جامعه اسلامی ایران چگونه حکومت زن سالاری خامنه یی را اداره میکنند وچرخ این حکومت را به لطف وقوه الهی نقطه هشتشان میچرخانند ومردان و جوانان سلحشور ایران را هم به نون ونوا میرسانند تا دیگر قیامی نکنند که خدای ناکرده این فرصت اسلامی از دست وپایشان برود. بنا به فتوای سراسری الامام خا ،،،، خایه ؟ نه خا..... خاک برسر؟ نه بابا خامنه یی، کلمه زن فاحشه از فرهنگ اسلامی حذف وبجای ان زن صیغه ای گذاشته شد. بر اساس این فتوای الهی خا.... خایه؟ نه خا..... خاک بر سر نه ؟ نه بابا خامنه یی هر مرد میتواند به هر اندازه که پول دارد از یک ساعت تا ۹۹ سال شمسی زن صیغه اختیار کند وبه کام دل برسد. این فتوا بنا به حکم الهی هم موجب مسرت مرد وهم موجب پولدار شدن زن صیغه میشود تا بی نیاز به پول دیگران با روش تک پرانی پولدار پول مند شوند. تک پرانی فقط خاص زنان متاهلی است که ادعا میکنند چیز شوهرشان کوچک و زود انزال هستند که نزول هم از نوع انزال است. منهم عکس عده ای از این زنان را از البوم های مختلف دفاتر ثبت صیغه موقت کشور جمع آوری کرده وبنام آلبوم دوم عکسهای زنان صیغه ای ارزان قیمت تهران مراغه ومشهد در یوتیوب وتوئیتر منتشر کردم. این کار که دارای حسنات اخروی وضررات دنیوی است را همچنان ادامه میدهم تا ثواب حق الیقین فی الصراط مستیم من السبیل الله را کسب کنم که چگونه ابروی خا... خایه؟ نه. خا...... خاکستر؟ نه بابا خامنه یی را ببرم.
هدایت اشتری لرکی
بچه آغاجاری خوزستان در فرانسه

تا تو نگاه میکنی تار شود جهان من

تا تو نگاه می کنی کار من آه کردن است   ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است روز ستاره تا سحر تیره...